Ogłoszenia - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Ogłoszenia

Ogłoszenia

 W związku z likwidacją w dniu 12 Września 2007 r.

Zespołu Zamiejscowego ds. broni, amunicji i licencji w naszej jednostce informujemy, że aktualnie przedmiotowe zagadnienie przejął Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ulicy Lutomierskiej.

pon. 08:30 - 10:30, wt. 08.30 - 17.00, śr. 08.30 - 13.00, 
czw. 08.30 - 13:00 Oraz pt. 08:30 - 10:30. 
Telefon (042) 665 18 75, (042) 665 19 86

Adres do korespondencji:

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Wydział Postępowań Administracyjnych
91 - 048 Łódź
    ul. Lutomierska 108/112


Informacje oraz zaświadczenia dotyczące karalności za przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym są udzielane i wydawane w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu w dniach:

Poniedziałek w godzinach 09.30 - 13.00

Środa w godzinach 12.00 - 14.30

Czwartek w godzinach 09.30 - 13.00

Do wydania zaświadczenia o karalności za przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym niezbędne są:

 

 

 

 

- Podanie do Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu o wydanie zaświadczenia.

- Opłata w wysokości 17 złotych uiszczona w Urzędzie Miasta w Sieradzu.

- Dowód osobisty.

 


 

 

              Informacje oraz zaświadczenia dotyczące ilości punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego są udzielane i wydawane w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.

                              od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15. 00

Warunkiem wydania zaświadczenia jest:

- pisemne podanie do komendanta jednostki o wydanie zaświadczenia

-opłata skarbowa w wysokości 17 złotych uiszczona w kasie KPP lub na rachunku Urzędu Miasta w Sieradzu

-dokument tożsamości ze zdjęciem.

 


OGŁOSZENIE

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SIERADZU

z dnia 14 kwietnia 2017 r.

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

policjanta Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Warcie

Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu

 

Ogłoszenie skierowane jest do funkcjonariuszy: KPP w Pabianicach, KPP w Łasku,
KPP w Zd – Woli, KPP w Wieluniu, KPP w Wieruszowie, KPP w Poddębicach.

§ 1.

 

W celu dokonania doboru na stanowisko policjanta Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Warcie

Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

 

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:

w zakresie wymagań formalnych – spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 roku – w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz.U. Nr 123, poz. 857, ze zm.);
w zakresie wymagań pożądanych:

- znajomość charakterystyki jednostki i terenu podległego;

 

§ 2.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

list intencyjny wg. załączonego wzoru;

§ 3.

Zarządzający postępowanie kwalifikacyjne powołał komisję do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Komisja pracuje na podstawie „Koncepcji polityki kadrowej dotyczącej funkcjonariuszy Policji w garnizonie łódzkim”,  wprowadzonej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji do stosowania z dniem 01 października 2016 r.

 

§ 4.

Zakres podstawowych zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym

(wynikający z karty opisu stanowiska pracy):

 

Pełnienie służby w patrolach zgodnie z grafikiem i dyslokacją, przestrzeganie zasad przepisowego umundurowania i wyposażenia.
Realizacja zleconych zadań o charakterze patrolowo – interwencyjnym.
Zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zatrzymywanie ich sprawców.
Zabezpieczanie miejsc zdarzenia oraz wykonywanie czynności na miejscu zdarzeń.
Ujawnianie i zatrzymywanie osób poszukiwanych.
Realizacja doprowadzeń i konwojów.
Zabezpieczanie przejazdów kibiców. Zabezpieczanie imprez o różnym charakterze w tym również imprez masowych.
Utrzymywanie więzi z lokalnym społeczeństwem, zbieranie informacji mających wpływ na poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Dokumentowanie w notatniku służbowym, notatce służbowej i innej dokumentacji zadań zleconych
i innych podejmowanych czynności, a także przebiegu służby.
Systematyczne samodoskonalenie wiedzy ogólnej oraz aktywne uczestnictwo w organizowanych szkoleniach.
Zapewnienie porządku i płynności ruchu na powierzonej trasie poprzez:

ujawnianie wszelkich przeszkód i zjawisk utrudniających ruch lub zagrażający jego
bezpieczeństwu i podejmowanie odpowiednich działań, mających na celu usunięcie przeszkody,
organizowanie objazdów w miejscach, gdzie ruch został utrudniony,
sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zatrzymywaniem i parkowaniem pojazdów,

Prowadzenie prostych form pracy operacyjnej (rozpoznanie, poszukiwanie osób, rzeczy
i pojazdów) i przekazywanie informacji do zainteresowanych pionów służbowych.
Kontrolowanie pojazdów i osób biorących udział w ruchu drogowym pod kątem:

stanu trzeźwości kierujących i pieszych,
legalności pochodzenia przewożonych ładunków i przedmiotów,
stanu technicznego pojazdów,
ujawnianie poszukiwanych pojazdów, legalności ich pochodzenia oraz legalności 
pochodzenia dokumentów pojazdów i kierującego.
wykonywanie czynności na miejscu zdarzeń drogowych - wypadków i kolizji – sporządzanie właściwej dokumentacji w tym zakresie.

Ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym z użyciem broni palnej
i ŚPB (czynności zgodnie z kwalifikacjami funkcjonariusza, nabytymi podczas szkoleń w tym szkolenia strzeleckiego)
Dochowywanie obowiązków wynikających z roty ślubowania zgodnie z art. 58 ust.1 ustawy
z dnia 06.04.1990 r. o Policji.

 

§ 5.

List intencyjny (wg. załączonego wzoru) należy składać w kopercie w Zespole ds. Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu lub drogą e-mailową z podaniem adresu do korespondencji
i telefonów kontaktowych, w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r. do godz. 15.30, (liczy się data wpływu do Zespołu ds. Kadr i Szkolenia; adres poczty e-mailowej: malgorzata.potakowska@sieradz.ld.policja.gov.pl z dopiskiem Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko policjanta Ogniwa Prewencji Komisariatu policji w Warcie Komendy Powiatowej Policji
w Sieradzu. Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, można uzyskać w Zespole ds. Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, tel. 43 827 -74 -16
lub 43 827 -77-09.

 

 

                                                                                                                                               KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

                                                                                                                                               W SIERADZU

                                                                                                                                                      nadkom. Wojciech Kuśmierek

 

 

LIST INTENCYJNY

NA STANOWISKO ……………………………………………………………………………………..

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SIERADZU

STPOIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………………….

IDENTYFIKATOR: ………………………………… DATA URODZENIA ………………………….

ADRES ZAMIESZKANIA: …………………………………………………………………………….

                      WYKSZTAŁCENIE CYWILNE (NAZWA UKOŃCZONEJ SZKOŁY, ROK, TYTUŁ NAUKOWY/ZAWODOWY): …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

DATA WSTĄPIENIA DO SŁUŻBY W POLICJI: ……………………………………………………….

                                     PRZESZKOLENIE RESORTOWE (WSZYSTKIE UKOŃCZONE KURSY, SZKOLENIA, UPRAWNIENIA): .     .... ……...

PRZEBIEG SŁUŻBY: …………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….………….

                   OBECNIE ZAJMOWANE STANOWISKO SŁUŻBOWE I NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POLICJI: …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..……….………

 

     UZASADNIENIE DO LISTU INTENCYJNEGO

                                                               ……………………………………………………………………………………………………………

                                                               ……………………………………………………………………………………………………………

                                                              ……………………………………………………………………………………………………………

                                                              ……………………………………………………………………………………………………………

                                                             ……………………………………………………………………………………………………………

                                                             ……………………………………………………………………………………………………………

                                                              ……………………………………………………………………………………………………………

                                                             ……………………………………………………………………………………………………………

                                                             ……………………………………………………………………………………………………………

                                                             ……………………………………………………………………………………………………………

miejscowość, data                                                                       podpis kandydata

                                                                                                                              

                                                                                                                                                 

 

OGŁOSZENIE

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SIERADZU

z dnia 21 listopada 2017 r.

 

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

policjanta Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Warcie

Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.

 

Ogłoszenie skierowane jest do funkcjonariuszy: KPP w Wieluniu, KPP w Zd – Woli,
KPP w Łasku, KPP w Poddębicach oraz OPP w Łodzi.

§ 1.

W celu dokonania doboru na stanowisko policjanta Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Warcie

Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

 

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:

 1. w zakresie wymagań formalnych – spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 roku – w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz.U. Nr 123, poz. 857, ze zm.);

 

 1. Na dzień 01.01.2018 r. wymagany jest 3 letni staż służby w Policji.

 

W zakresie wymagań pożądanych:

- znajomość charakterystyki jednostki i terenu podległego;

§ 2.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. list intencyjny wg. załączonego wzoru;

§ 3.

Zarządzający postępowanie kwalifikacyjne powołał komisję do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Komisja pracuje na podstawie „Koncepcji polityki kadrowej dotyczącej funkcjonariuszy Policji w garnizonie łódzkim”,  wprowadzonej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji do stosowania z dniem 01 października 2016 r.

§ 4.

Zakres podstawowych zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym

(wynikający z karty opisu stanowiska pracy):

 

 1.  Pełnienie służby w patrolach zgodnie z grafikiem i dyslokacją, przestrzeganie zasad przepisowego umundurowania i wyposażenia.
 2. Realizacja zleconych zadań o charakterze patrolowo – interwencyjnym.
 3. Zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zatrzymywanie ich sprawców.
 4. Zabezpieczanie miejsc zdarzenia oraz wykonywanie czynności na miejscu zdarzeń.
 5. Ujawnianie i zatrzymywanie osób poszukiwanych.
 6. Realizacja doprowadzeń i konwojów.
 7. Zabezpieczanie przejazdów kibiców. Zabezpieczanie imprez o różnym charakterze, w tym również imprez masowych.
 8. Utrzymywanie więzi z lokalnym społeczeństwem, zbieranie informacji mających wpływ na poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

 

 1. Dokumentowanie w notatniku służbowym, notatce służbowej i innej dokumentacji zadań zleconych
  i innych podejmowanych czynności, a także przebiegu służby.
 2. Systematyczne samodoskonalenie wiedzy ogólnej oraz aktywne uczestnictwo w organizowanych szkoleniach.

11.    Zapewnienie porządku i płynności ruchu na powierzonej trasie poprzez:

Ø ujawnianie wszelkich przeszkód i zjawisk utrudniających ruch lub zagrażający jego
bezpieczeństwu i podejmowanie odpowiednich działań, mających na celu usunięcie przeszkody,

Ø organizowanie objazdów w miejscach, gdzie ruch został utrudniony,

Ø sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zatrzymywaniem i parkowaniem pojazdów.

12.    Prowadzenie prostych form pracy operacyjnej (rozpoznanie, poszukiwanie osób, rzeczy
i pojazdów) i przekazywanie informacji do zainteresowanych pionów służbowych.

13.    Kontrolowanie pojazdów i osób biorących udział w ruchu drogowym pod kątem:

Ø stanu trzeźwości kierujących i pieszych,

Ø  legalności pochodzenia przewożonych ładunków i przedmiotów,

Ø  stanu technicznego pojazdów,

Ø ujawnianie poszukiwanych pojazdów, legalności ich pochodzenia oraz legalności 
pochodzenia dokumentów pojazdów i kierującego.

Ø wykonywanie czynności na miejscu zdarzeń drogowych - wypadków i kolizji – sporządzanie właściwej dokumentacji w tym zakresie.

 1. Ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym z użyciem broni palnej
  i ŚPB (czynności zgodnie z kwalifikacjami funkcjonariusza, nabytymi podczas szkoleń w tym szkolenia strzeleckiego).
 2. Dochowywanie obowiązków wynikających z roty ślubowania zgodnie z art. 58 ust.1 ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji.

§ 5.

List intencyjny (wg. załączonego wzoru) należy składać w kopercie w Zespole ds. Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu lub drogą e-mailową z podaniem adresu do korespondencji
i telefonów kontaktowych, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. do godz. 15.30, (liczy się data wpływu do Zespołu ds. Kadr i Szkolenia; adres poczty e-mailowej: malgorzata.potakowska@sieradz.ld.policja.gov.pl z dopiskiem Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko policjanta Ogniwa Prewencji Komisariatu policji w Warcie Komendy Powiatowej Policji
w Sieradzu.
Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, można uzyskać w Zespole ds. Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, tel. 43 827 -74 -16
lub 43 827 -77-09.

 

 

                                                  KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

                 W SIERADZU

                         podinsp. Wojciech Kuśmierek

 

                    z upoważnienia

               I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

     w Sieradzu

                                                  mł.insp. mgr Cezary Adamczyk

          

 

LIST INTENCYJNY

NA STANOWISKO ……………………………………………………………………………………..

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SIERADZU

STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………………….

IDENTYFIKATOR: ………………………………… DATA URODZENIA ……………………….….

ADRES ZAMIESZKANIA: ………………………………………………………………………………

NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO ……………………………………………………….…….

WYKSZTAŁCENIE CYWILNE (NAZWA UKOŃCZONEJ SZKOŁY, ROK, TYTUŁ NAUKOWY/ZAWODOWY): …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….…….

DATA WSTĄPIENIA DO SŁUŻBY W POLICJI: ……………………………………………………….

PRZESZKOLENIE RESORTOWE (WSZYSTKIE UKOŃCZONE KURSY, SZKOLENIA, UPRAWNIENIA): ...……………………………………………………………………………………………………….……..……………………………………………………………………………………………………..………...

PRZEBIEG SŁUŻBY: ………………………………………………………………………………...…….

……………………………………………………………………………………………………………….

OBECNIE ZAJMOWANE STANOWISKO SŁUŻBOWE I NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POLICJI: …………………………………………………………………………..

 

 

UZASADNIENIE DO LISTU INTENCYJNEGO

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………                                             …………………………………………

         (miejscowość i data)                                                                                                   (podpis kandydata)